ฐานข้อมูลกระบวนการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับภาวะวิกฤตและรายงานสภาวกาณ์ทางการศึกษาในพื้นที่


ฐานข้อมูลกระบวนการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับภาวะวิกฤตและรายงานสภาวกาณ์ทางการศึกษาในพื้นที่


        นโยบายรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

        แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        พ.ร.บ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 2550แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 19 มกราคม 2016 เวลา 16:15 น.)