ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุน (Support Process)

ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุน (Support  Process)

 

  1. กระบวนการงานรับ – ส่งหนังสือราชการ

1.1   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

1.2   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

1.3   ผังกระบวนการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


      2. กระบวนการงานพัฒนาบุคลากร

2.1 สรุปความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

2.2 โครงการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

2.3 โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการวางแผนปฏิบัติงานโครงการ


       3. กระบวนการงานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการระดับสำนัก


        4. กระบวนการงานการเงิน

4.1   การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

4.2   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

4.2.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       4.2.1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

ฉบับที่ (2) พ.ศ.2527 , ฉบับที่ (3) พ.ศ.2528 , ฉบับที่ (4) พ.ศ.2529 , ฉบับที่ (5)      พ.ศ.2534 , ฉบับที่ (6) พ.ศ.2541 , ฉบับที่ (7) พ.ศ.2548 , ฉบับที่ (8) พ.ศ.2553

4.2.1.2 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0502/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

4.2.1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

4.2.1.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554

          4.3 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

4.4 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง ตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.5 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

4.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

4.7 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการส่งคลัง พ.ศ.2551

4.8 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ล่าสุด)

4.9 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

4.10 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0502/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก    ค่าพาหนะ

   5. กระบวนการงานบัญชี

5.1   การพัฒนาปรับปรุงระบบ e – GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย

5.2   ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน

5.3   คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online

5.4   แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีทรัพย์สินในระบบ GFMIS

5.5   ระบบการบริการเงินภาครัฐ


      6. กระบวนการงานบริหารพัสดุ

6.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

6.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มกราคม 2016 เวลา 16:18 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา komchadluek.net

คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
คมชัดลึก
คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| free magento themes