ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


"ภายในปี  2564  คุณภาพการศึกษาในภาคการศึกษาที่  13 อยู่ในอันดับที่  5  ของประเทศ"

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

โครงการปณิธานความดี
ป้ายโฆษณา

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

ความรู้เกี่ยวกับ ศธภ.9

สำนักงานศึกษาธิการภาค  9  มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ

1. เขตตรวจราชการที่  11  ประกอบด้วยจังหวัด สกลนคร มุกดาหาร และนครพนม

2. เขตตรวจราชการที่  13 ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ


 

การแบ่งกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ศธภ.9

1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีพื้นที่รับผิดชอบของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(เขตตรวจราชการที่ 11) ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร
2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(เขตตรวจราชการที่ 13) ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2   (เขตตรวจราชการที่ 11)

จังหวัดสกลนคร

ผู้ว่าราชการจังหวัด        นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ
ดอกไม้ประจำจังหวัด      อินทนิลน้ำ
คำขวัญ
พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน     พระตำหนักภูพานคู่เมือง
งามลือเลื่องหนองหาร     แลตระการปราสาทผึ้ง
สวยสุดซึ้งสาวภูไทย     ถิ่นมั่นในพุทธธรรม
วิสัยทัศน์
ก้าวสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
ควบคู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดสกลนคร 647 กม.มีพื้นที่ 9,605.8 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 1,116,034 คนแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 125 ตำบล
1,323 หมู่บ้าน โทรศัพท์ 042-711065www : sakonnakhon.go.th

จังหวัดนครพนม

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์
ดอกไม้ประจำจังหวัด กันเกรา
คำขวัญ
พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย
เรณูผู้ไท เรือไฟงามโสภา งามตาฝั่งโขง
วิสัยทัศน์
เมืองน่าอยู่ คู่สัมพันธ์อินโดจีน
ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดนครพนม 740 กม.มีพื้นที่ 5,512.7 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 699,364 คนแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 99 ตำบล    
1,123 หมู่บ้านโทรศัพท์ 042-514262 www : nakhonphanom.go.th

จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายปราณีต บุญมี
ดอกไม้ประจำจังหวัด ช้างน้าว
คำขวัญ
หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา
แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน
กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา
ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน
วิสัยทัศน์
เมืองการค้า และการท่องเที่ยวชายโขง
ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน
ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดมุกดาหาร 642 กม.มีพื้นที่ 4,339.83 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 337,497 คนแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 52 ตำบล 526
หมู่บ้าน โทรศัพท์ 042-611330 www : mukdahan.go.th
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  (เขตตรวจราชการที่ 13)

จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายชวน ศิรินันท์พร
ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกบัว
คำขวัญ
เมืองแห่งดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี
มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า
และการท่องเที่ยว การเกษตรที่มีศักยภาพ
ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดอุบลราชธานี 630 กม.มีพื้นที่ 16,112 ตารางกิโลเมต
รประชากร 1,795,453 คนแบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 219 ตำบล
2,469 หมู่บ้าน โทรศัพท์ 045-254539 www :ubonratchathani.go.th

จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายระพี ผ่องบุพกิจ
ดอกไม้ประจำจังหวัด ลำดวน
คำขวัญ
ศรีสะเกษ
แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี
มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน
หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
วิสัยทัศน์
เมืองน่าอยู่ประตูการค้าการท่องเที่ยวสู่ดินแดนขอม
โบราณและนำการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก
ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดศรีสะเกษ 571 กม.มีพื้นที่ 7,758.47 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 1,441,412 คนแบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ 206 ตำบล 2,626 หมู่บ้าน
โทรศัพท์ 045-611139www : sisaket.go.th

จังหวัดยโสธร

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายวันชัย อุดมสิน
ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกบัวแดง
คำขวัญ
เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน
หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
วิสัยทัศน์
จังหวัดยโสธร เป็นเมืองน่าอยู่
การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล
ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดยโสธร 531 กม.มีพื้นที่ 4,161.44 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 539,284 คนแบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 78 ตำบล 885 หมู่บ้าน โทรศัพท์ 045-715523 , 045-715525www : yasothon.org

จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายบุญสนอง บุญมี
ดอกไม้ประจำจังหวัด ทองกวาว , ดอกจานเหลือง
คำขวัญ
พระมงคลมิ่งเมือง
แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์
เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย
เลอด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม
วิสัยทัศน์
ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดอำนาจเจริญ 580 กม.มีพื้นที่ 3,161.24 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 369,476 คนแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 56 ตำบล 653 หมู่บ้าน โทรศัพท์ 045-511909www : amnatcharoen.go.th

 


 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 14:34 น.)

 
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา komchadluek.net

คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
คมชัดลึก
คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| Themesbase