ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


"ภายในปี  2564  คุณภาพการศึกษาในภาคการศึกษาที่  13 อยู่ในอันดับที่  5  ของประเทศ"

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

โครงการปณิธานความดี
ป้ายโฆษณา

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

โครงสร้างศธภ.9

โครงสร้าง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 อำนาจหน้าที่ 

 1. จัดทำยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและบริบทของพื้นที่
 2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
 3. จัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 5. ศึกษา  วิเคราะห์  สภาวะการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา  และส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา
 7. ดำเนินการในฐานะเป้นหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

1. กลุ่มอำนวยการ

 • งานบริหารทั่วไป
 • งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนัก
 • งานพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 • งานการเงินบัญชีและพัสดุ
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
 • งานประเมินผลผลิตส่วนราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน

 • งานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
 • งานบูรณาการการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
 • งานสื่อสารและส่งเสริมและบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัด
 • งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัด (กบย.กลุ่มจังหวัด)
 • งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษากลุ่มจังหวัด

3. กลุ่มติดตามและประเมินผล

 • งานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษากลุ่มจังหวัด
 • งานตรวจและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและการจัดการศึกษากลุ่มจังหวัด
 • งานวิเคราะห์ วิจัย ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

4. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 • งานดำเนินการตามพันธกิจของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • งานติดตามและรายงาน สภาวการณ์ทางการศึกษา
 • งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษาในกลุ่มจังหวัด
 • งานวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา

 

 

5. กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

 

 • งานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษากลุ่มจังหวัด
 • งานให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
 • งานศูนย์ประสานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา

 

 

6.  ศูนย์เสมารักษ์

 

 • เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจ้งเหตุจากสายด่วน 1579 และดำเนินการแก้ไข
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
 • ปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ เครือข่ายองค์การภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสาน ติดตาม จัดทำกรณีศึกษาและบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 9
 • กำหนดให้มีศูนย์วิทยุสื่อสารเสมารักษ์ประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 9 รวมถึงจัดระบบและบริหารจัดการให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากับศูนย์วิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ และเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
 • ประสาน ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 14:32 น.)

 
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา komchadluek.net

คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
คมชัดลึก
คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| free joomla 2.5 templates