ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

ความเป็นมาของหน่วยงาน

 

::ความเป็นมาของหน่วยงาน::

 

 


 

ที่อยู่: 440 ต.ขามใหญ่  ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000

โทร.045-313290,3146996,281295

e-mail:: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


 

ความเป็นมาของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓


หลังการปฏิวัติเมื่อเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๐๑  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชน์  หัวหน้าคณะปฏิวัติได้พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาเป็นการใหญ่เพื่อให้ชาติเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้วางโครงการศึกษาเสนอสภาการศึกษาแห่งชาติ  และสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  พิจารณาเพื่ออนุมัติให้ดำเนินการต่อไป เมื่อทั้งสองสภาได้อนุมัติแล้ว  ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการเมื่อวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๐๑และได้รับอนุมัติ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการตั้งโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาคขึ้นโครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา (USOM) เป็นระยะเวลา ๕  ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็นต้นไป  โครงการนี้เรียกว่าโครงการพัฒนาการศึกษา(GENERAL  EDUCATION  PROJECT - G.E.P)เรียกย่อ ๆว่า ค.พ.ศ. กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้กรมฝึกหัดครูกรมสามัญศึกษา  และกรมวิสามัญศึกษา  ทำงานร่วมกัน  โดยมีกรมวิชาการ ร่วมงานด้านวิชาการ  และแบ่งจังหวัดต่าง ๆ  ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ ความเป็นอยู่ของประชาชนคล้ายคลึงกันเป็นภาคการศึกษา  ๑๒  ภาคเพื่อให้จังหวัดใหญ่ ๆ เป็นศูนย์การศึกษาที่สามารถพึ่งตนเองได้ทางวิชาการ  สร้างคุรุสัมมนาคารให้ครบทุกภาคการศึกษา  มีเจ้าหน้าที่ประจำดำเนินการอบรมครูประจำการ  และพิจารณาส่งเสริมการศึกษาทุกแขนง  อนุโลมตามลักษณะท้องที่โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการของประชาชน  แต่ละภาคจะมีผู้ตรวจการศึกษาประจำภาคเป็นหัวหน้าบริหารงาน เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่จังหวัดที่อยู่ในภาคนั้น ๆ ทั้งด้านการบริหารและวิชาการทางด้านบริหารมีศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดที่ตั้งภาคเป็นผู้ช่วยในด้านวิชาการมีศึกษานิเทศก์จากกรมการฝึกหัดครู  กรมวิสามัญศึกษา และกรมสามัญศึกษา เป็นผู้ช่วยโครงการในปีการศึกษา  ๒๕๐๑  โครงการพัฒนาการศึกษาได้เริ่มงานเพียง  ๔ ภาคก่อน  คือ ภาค

ศึกษา ๒ตั้งศูนย์ที่จังหวัดยะลาภาคศึกษา ๘ ตั้งศูนย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคศึกษา ๑๐ ตั้งศูนย์ที่จังหวัดอุบลราชธานี  ภาคการศึกษา ๑๑ ตั้งศูนย์ที่ จังหวัดนครราชสีมา  ส่วนอีก  ๘ ภาค  จะเริ่มดำเนินการในปี๒๕๐๒ในเดือนกันยายน  ๒๕๐๑  ได้สำรวจข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์ภาคศึกษา ๑๐ เช่น สถานที่ตั้งสำนักงาน บุคลากรผลการสำรวจสถานที่ตกลงได้โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูอุบลราชธานี เป็นเรือนไม้สองชั้น สร้างมาตั้งแต่ปี ๒๔๘๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๐๒ จึงมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษา
ส่วนภูมิภาค  ภาคการศึกษา ๑๐ ขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ระยะแรกมี๕  จังหวัด คือ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  และนครพนม  โดยมี  นายสนิท สุวรรณฑัต  เป็นผู้ตรวจการศึกษาประจำภาค ๑๐ คนแรก  ต่อมาได้มีการย้ายศึกษานิเทศก์  ครู อาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ มาช่วยงาน

 

 


 

บุคลากร  ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการประจำภาค  ๑๐
๑. นายสนิท  สุวรรณฑัต พ.ศ.๒๕๐๒ - ๒๕๐๘
๒.นายแจ้ง  กองพลพรหม พ.ศ.๒๕๐๘ - ๒๕๑๔
๓. นายปลอด  ภาณุรัตน์ พ.ศ.๒๕๑๔ - ๒๕๑๖
เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  ทางราชการได้ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่  ตามประกาศ
คณะปฏิวัติที่ ๒๑๗  ข้อ ๕๓  และ ๕๔  ให้เปลี่ยนชื่อภาคการศึกษาเป็นเขตการศึกษา  จึงได้ชื่อใหม่เป็น สำนัก
งานศึกษาธิการเขต  เขตการศึกษา  ๑๐  มีบุคลากรดำรง


ตำแหน่งศึกษาธิการเขตดังนี้
๑. นายจรัญ ปัททดิลก พ.ศ.๒๕๑๖ - ๒๕๑๙
๒. นายสมุทธ  วรรณพงษ์ พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๒๑
๓. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์  ดวงจันทร์ พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๕
๔. นายอำนวย  อุเทศ พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๒๙
๕. นายอิศรา  จรัณยานนท์ พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๓
๖. นายประเสริฐ  บุญท้าว พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๘
สำนักงานใหม่  เมื่อนายประเสริฐ  บุญท้าวมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการเขต  เขตการศึกษา ๑๐ ได้
พิจารณาเห็นว่า  สถานที่ตั้งเดิมมีความคับแคบ จึงได้จัดหาที่ดินได้  ๓๙ ไร่เศษ ในวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน
๒๕๓๓ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์"ดงคำอ้อ" ซึ่งอยุ่ห่างจากสำนักงานเดิมประมาณ  ๖  กิโลเมตร
และได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างในปี  งบประมาณปี ๒๕๓๔

ในปี พ.ศ.๒๕๓๕  กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงส่วนราชการในกระทรวงใหม่ตาม
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๓๕  กำหนดให้
สำนักงานศึกษาธิการเขต เป็นสำนักพัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา  ๑๐  โดยมี


ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นผู้บริหารสำนัก ดังนี้
๑. นายประเสริฐ  บุญท้าว พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๓๙
๒. นายกิติ ดุจเพ็ญ พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๒
๓.นายประเสริฐ  บุญท้าว พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๕
๔. นายสุดใจ  ทองอ่อน พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๕๑
ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้มีการปฏิรูประบบราชการใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.๒๕๔๖  ลงวันที่  ๓  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖  และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการยุบกรมต่าง ๆ  และตั้งกรม
ใหม่เกิดขึ้น โดยสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา  ๑๐ ได้ถูกปรับเปลี่ยนบทบาท
หน้าที่ใหม่และได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๗  กระทรวงศึกษา
ธิการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการเป็นหัวหน้าสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๗  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจ ดังนี้
๑.นายสุดใจ ทองอ่อน พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑
และได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๙ ในวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๔๗
และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ ๙ อุบลราชธานี ในวันที่  ๑๑ มิถุนายน
๒๕๕๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๑ นายสุดใจ ทองอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการที่ ๙ อุบลราชธานี ได้เกษียณอายุราชการ  กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายพิสิษฐ์  เดชวงศ์ญา
เป็นผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่  ๙ อุบลราชธานี

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อสำนักงานใหม่เป็น"สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาที่ ๙" ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่
๑ - ๑๒ และกรุงเทพมหานคร ลงวันที่  ๑๑  ธันาคม ๒๕๕๑ โดยมี นายพิสิษฐ์  เดชวงศ์ญา เป็นผู้อำนวยการ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๙ คนปัจจุบัน และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั่ง

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๙

เป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ทั้งนี้ตั่งแต่

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ลงนามโดย ศาสตราจารย์  สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   โดยมีนายสมเกียรติ  แถวไธสง
เป็นผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาะิการภาค ๙


ต่อมาในปี  ๒๕๕๙ ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างสำนักงานใหม่ ตาม
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหาร

ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑- ๑๘ ขึ้น  ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่
ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด 
โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอำนาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
(๓) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 และในปี พ.ศ.๒๕๖๐โดยแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร เป็นศึกษาธิการภาค ๑๓  และนายสำเภา สมบูรณ์  เป็นรองศึกษาะิการภาค ๑๓ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  แต่งตั้งนางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์  เป็นศึกษาธิการภาค  ๑๓ และแต่งตั้ง  ดร.ชอ่ม  กรไกร  เป็นรองศึกษาธิการภาค  ๑๓   เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐   ต่อมาในวันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๖๑ นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีคำสั่งให้ ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค  ๑๓ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค  ๑๓ 

๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  ๑๓  จนถึงปัจจุบัน 


 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:03 น.)

 
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา komchadluek.net

คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
คมชัดลึก
คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| Themesbase