ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

ศธภ.13 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาคฯ


◉ สำนักงานศึกษาธิการภาค13 ส่งบุคลากรเข้าร่วม "การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด" ณ กรุงเทพมหานคร

◉ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค13 นายธรรศ ไทยวิรัช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วม "การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด" ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม มีรายละเอียดเนื้อหาการฝึกอบรมดังนี้

- (ร่าง) การแบ่งโครงสร้างภายในสำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา โดย : นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย : วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดย : ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ พรหมจักร วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดย : นายเฉลิมพล เลียบทวี วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

- กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง โดย : นายเชวง ไทยยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน รักษาการในตำแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดย : นายไชยรัตน์ แขวงโสภา และนางสาวธันวรัตน์ ธนพิทักษ์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

- ความรู้เกี่ยวกับการประสานงานคดี โดย : นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

- ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนและดำเนินการทางวินัย โดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

- ฝึกปฏิบัติ/อภิปรายจากกรณีศึกษาเป็นกลุ่ม

◉ สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 4 วัน โดย สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมทุกประการ ต้องขอขอบคุณไปยังวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาให้ความรู้ในเนื้อหาการฝึกอบรม สามารถยกตัวอย่างการบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติงานกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความคิด ด้วยภาษาการบรรยายที่เหมาะสมผ่านเทคนิควิธีการและโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งยังตอบข้อคำถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยความชัดเจน ทำให้บุคลากรของหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เข้ารับฝึกอบรมต่างได้รับความรู้ ความเข้าใจสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่ที่กฏหมายกำหนดอันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป ✍

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 20:54 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| Themesbase