ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


  ประชาชนได้รับโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองดี  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

เว็บบอร์ด
โพล: ความพึงพอใจต่อเวปไซต์ ในประเด็นใด
คุณชอบประเด็นใดในเวปไซด์ ศธภ.13 มากที่สุด
 

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

 

พันธกิจและยุทธศาสตร์ ศธภ.13


  • พันธกิจ

1. ขับเคลื่อน เชื่อมโยง ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์
และบูรณาการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัด

2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา  และดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา

3. วิจัย  พัฒนา และติดตามสภาวการณ์และภาวะวิกฤตทางการศึกษา

4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนสูง


  • ยุทธศาสตร์

1. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจงหวัด
และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา ประจำปีกลุ่มจังหวัด

2. พัฒนากระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม
ประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษากลุ่มจังหวัด

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็น
กลไกในการติดตามประเมินผล และส่งเสริม สนับสนุน
เครือข่ายทางการศึกษากลุ่มจังหวัด

4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

 
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา komchadluek.net

คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
คมชัดลึก
คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

กำลังโหลด...

ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
| Themesbase