ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ครับ
สำหรับสมาชิกปฏิทินกิจกรรม ศธภ.13
เดือนที่แล้ว กันยายน 2017 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 35 1 2
week 36 3 4 5 6 7 8 9
week 37 10 11 12 13 14 15 16
week 38 17 18 19 20 21 22 23
week 39 24 25 26 27 28 29 30
ฐานข้อมูลกระบวนการ
ศธภ.13

 

วิสัยทัศน์ ศธภ.13

::วิสัยทัศน์ ::สำนักงานศึกษาธิการภาค 13


"ภายในปี  2564  คุณภาพการศึกษาในภาคการศึกษาที่  13 อยู่ในอันดับที่  5  ของประเทศ"

 

 

ค่านิยม

SPIRIT

S(Service Mind)=การมีจิตมุ่งบริการ

P( Participation)=ทำงานมีส่วนร่วม

I(Impression)=รวมความประทับใจให้กัน

R(Realisation)=มุ่งให้งานสัมฤทธิ์ผล

I(Integration)=ทำตนแบบบูรณาการ

T(Teamwork)=ทำงานเป็นทีม

โครงการปณิธานความดี
ป้ายโฆษณา

ข่าวอัพเดด

รูปภาพ
ศธภ13 .ติดตามประเมินผลการขยายผลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านนาโซ่
เสาร์, 23 กันยายน 2017
วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.    นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 13  และกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ออกติดตามประเมินผลการขยายผลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ประจำปีงบประมาณ2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ณ โรงเรียนบ้านนาโส่. อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผลการขยายผลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
เสาร์, 23 กันยายน 2017
วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 13  และกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ออกติดตามประเมินผลการขยายผลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ประจำปีงบประมาณ2560 ระดับประถมศึกษา       ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
รูปภาพ
ศธภ.13. ติดตามประเมินผลนโยบายโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ
เสาร์, 23 กันยายน 2017
วันที่  22 กันยายน 2560 คณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  โดยมีนายสมเดช.  ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นหัวหน้าคณะ  ติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice  ตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม   ในโรงเรียนนาวังวิทยา  อ.เมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  29  ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  ในการนำนโยบาpโรงเรียนคุณธรรม  มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา  มีการกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา  โดยนักเรียน  ครู  ชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน  มีส่วนร่วมในการกำนนด  มีการนำกิจกรรมโครงงานมาใช้ในการแก้ปัญหาคุณธรรมที่ไม่พึงประสงค์  ในชั้นเรียน  และทุกชั้นเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  นักเรียนทุกคนมีการสำรวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์  และส่งผลทำให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง  และมีการจัดทำข้อมูลพฤติกรรมคุณธรรมของนักเรียนรายบุคคล   ครูอาจารย์  เข้าร่วมโครงการคุณธรรม  ส่งผลทำให้  การลาของครูลดลง  มีการส่งงาน  แบบรายงานต่าง ๆ การปฏิบัติงานของครูเป็นระเบียบ ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  และมีการประหยัดอดออมมีธนาคารโรงเรียน  เพื่อสร้างนิสัยการอดออม  นำหลัก  PLC  มาใช้ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม   และมี นายจำรัส  โสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา และคณะให้การต้อนรับ  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้ประสานงานและร่วมติดตามงานตามนโยบายในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผลนโยบายการการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ จังหวัดอำนาจเจริญ
เสาร์, 23 กันยายน 2017
วันที่  22 กันยายน 2560 คณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  โดยมีนายสมเดช.  ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นหัวหน้าคณะ  ติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice  ตามนโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ  ในโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  ในการนำนโยบายมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ  โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน สัปดาห์ละ  5 ชั่วโมง จัดการเรียนการสอนห้องพิเศษ  English  Program และในระดับปฐมวัย  มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  Intensive English Program  มีครูชาวต่างชาติ เป็นครูผู้สอนภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์    มีการนำ Applicatin  Echo  มา่ใช้ในกิจกรรมเวลาว่าง  โดยการประยุกต์ใช้ในรูปแบบ สื่อ  CD  และมัลติมิเดีย  เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน   และมีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  ในการฝึกทักษะการออกเสียงแก่นักเรียนทั่วไป  มีการจัดค่ายภาษาอังกฤษ  ติวเข้มภาษาอังกฤษ  ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูงขึ้น และมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ และคณะให้การต้อนรับ  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้ประสานงานและร่วมติดตามงานตามนโยบายในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (กศจ.) ครั้งที่ 6/2560
พฤหัสบดี, 21 กันยายน 2017
วันที่ 21  กันยายน 2560  เวลา 14.00 น. นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์  ศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (กศจ.) ครั้งที่ 6/2560  ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม โดยนายสมชาย  วิทย์ดำรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม และมีนายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นเลขานุการการประชุมฯ ในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามประเมินผลนโยบายการจัดประสบการณือาชีพนักเรียนนักศึกษา ทุกระดับชั้น
พฤหัสบดี, 21 กันยายน 2017
วันที่  21 กันยายน 2560 คณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  โดยมีนายสมเดช.  ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นหัวหน้าคณะ  ติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice  ตามนโยบายการจัดประสบการณ์อาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับการศึกษา  ในโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง  อ.ราศรีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  2  ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  ในการนำนโยบายมาขับเคลื่อนจัดประสบการณ์อาชีพ แก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับ  ประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามบริบทของพื้นที่  ส่งเสริมการทำนาเกษตรอินทรีย์   การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวเกษตรอินทรย์  การมีส่วนร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการ  มีการสำรวจแหล่งประกอบการในชุมชน  นำองค์กรในท้องถิ่น อาทิ  วิทยาลัยเทคนิคราศรีไศล มาจัดการสอนวิชาชีพ แก่นักเรียนในช่วงเวลาตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  มีการจัดทำสื่อสร้างสรรรค์  การตัดต่อวิดิโอ  เพื่อการประชาสัมพันธ์  และมีสื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข่าวไปทั่วประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียน  ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรอินทรีย์  ตลอดจนมี การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน และมี ดร.ครรชิต  ไชยโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง และคณะให้การต้อนรับ  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ประสานงานและร่วมติดตามงานตามนโยบายในครั้งนี้ 
รูปภาพ
ศธภ.13. ติดตามประเมินผลนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O- net
พฤหัสบดี, 21 กันยายน 2017
วันที่  21 กันยายน 2560 คณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  โดยมีนายสมเดช.  ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นหัวหน้าคณะ  ติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice  ตามนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธ์  O - net   ในโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขค 1  ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  ในการนำนโยบายมาขับเคลื่อน. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา O -net ประสบผลสำเร็จ   มีค่าเฉลี่ย ทุกรายวิชา  สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับจังหวัด  และรพฃะดับประเทศ  และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งเป็นผลจากการจัดกิจกรรมการเรียรนการสอน  การประเมินผลการเรียนโดยยึด  เอามาตรฐานแต่ละรายวิชา  เป็นจุเดเริ่มต้นของการศึกษา  และมีการจัดการประเมินผลโดยจัดทำ   School  Test  ทดสอบนักเรียน  เพื่อดูพื้นฐานนักเรียน  ในการพัฒนาการเรียนการสอน  จัดหลักสูตร  การเรียนการสอน  หลักสูตร  EP   AP  มีการจัดค่ายวิชาการ  ส่งเสริมการเรียนการสอน  ส่งผลให้มีผลสัมฤทธฺ์  สูงขึ้น  และมี  นักเรียนทำคะแนน O - net  เต็ม  100  คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  และมีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  และคณะให้การต้อนรับ  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ประสานงานและร่วมติดตามงานตามนโยบายในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 การติกตามประเมินผลนโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ. จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี, 21 กันยายน 2017
วันที่  21 กันยายน 2560 คณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  โดยมีนายสมเดช.  ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นหัวหน้าคณะ  ติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice  ตามนโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสตรีศิริเกศ.   อ.เมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  28. ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  ในการนำนโยบายมาขับเคลื่อนการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  EP. MEP. กิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษนักเรียนทุกคนทุกวัน. ส่งเสริมการใช้. APPLICATION  ภาษาอังกฤษ.   พัฒนาครู กิจกรรม. BOOT  camp  การจัดค่ายภาษาอังกฤษ. กิจกรรมศูนย์ยูริค. การพัฒนาครูและบริการทางวิข่การแก่สถานศึกษาใกล้เคียง ซึ่งสามารถจัดกิจกรรม ได้ดีเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น ซึ่งมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศิริเกศ และคณะให้การต้อนรับ  และนำเสนอผลงาน. โดยมีคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ประสานงานและร่วมติดตามงานตามนโยบายในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 จัดการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา
พุธ, 20 กันยายน 2017
วันที่  20  กันยายน  2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  จัดการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค  13  และภาคใกล้เคียง  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  คือ  พลตรีณัฐพงษ์  เพราแก้ว  อดีตเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ   โดยมีนางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์  ศึกษาธิการภาค  13   กล่าวต้อนรับ  และเกริ่นนำเข้าสู่การประชุมสัมมนาในครั้งนี้  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟัง  อาทิ  ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  7 จังหวัด  และ ผู้อำนายการกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการภาค  11  และ ภาค 13  และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค  13  ทุกคน  รวมทั้งสิ้น  70  คน
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามการปฏิบัติงาน ฺBest Practice นโยบายการพัฒนาการศึกษาชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี
พุธ, 20 กันยายน 2017
 วันที่  19 กันยายน 2560 คณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  โดยมีนายสมเดช.  ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นหัวหน้าคณะ  ติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice  ตามนโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาชายแดน  ในโรงเรียนบ้านหนองเม็ก  อ.บุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  5  ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  ในการนำนโยบายมาขับเคลื่อน. อาทิ. โรงเรียนคุณธรรม.   โรงเรียนสุจริต. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนอาเซี่ยน. และมีจุดเด่นคือเป็นสถานศึกษา buffer. school. ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม  ที่มีความโดดเด่นคือภาษาลาว  โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่  4   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ได้ดีเป็นแบบอย่างและมีการพัฒนาหลักสูตรภาษาลาวอย่างต่อเนื่อง  และมี นายประหยัด  อุตรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก และคณะให้การต้อนรับ  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงานและร่วมติดตามงานตามนโยบายในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามการปฏิบัติงาน ฺBest Practice นโยบายการโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
พุธ, 20 กันยายน 2017
  วันที่  19 กันยายน 2560 คณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  โดยมีนายสมเดช  ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นหัวหน้าคณะ  ติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice  ตามนโยบายการโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวมูลนิธิสถิรคุณ  ในโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี  อ.นาจะหลวย   จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  5  ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  ซึงเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  รุ่นที่ 3 โดยนำหลักการโรงเรียนคุณธรรม  และนวัตกรรมมาใช้ร่วมประสานกัน  อาทิ  PLC  จิตศึกษา  และการจัดทำโครงงานแก้ปัญหา ซึ่งมีนายอดุลย์ศักดิ์  นารินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี และคณะให้การต้อนรับ  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงานและร่วมติดตามงานตามนโยบายในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ติดตามการปฏิบัติงาน ฺBest Practice นโยบายการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน จังหวัดอุบลราชธานี
พุธ, 20 กันยายน 2017
วันที่  19 กันยายน 2560 คณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  โดยมีนายสมเดช  ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นหัวหน้าคณะ  ติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice  ตามนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน  ในโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) อ.วารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  4  ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  โดยนำหลักการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี  มอนเตสเซอรี่มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน  และมี นายไพฑูรย์  สุขสระเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)และคณะให้การต้อนรับ  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงานและร่วมติดตามงานตามนโยบายในครั้งนี้ 
รูปภาพ
ศธภ.13 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) ครั้งที่ 4/2560
พุธ, 20 กันยายน 2017
วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยมีนายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม และมีนายรัฐศาสตร์  กองสินแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้ฯ
รูปภาพ
ศธภ.13 เปิดการประชุมปฏิบัติการทางการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
พุธ, 20 กันยายน 2017
  วันที่ 19 กันยายน 2560  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค13 ได้มอบให้ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค13 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการทางการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 19 - 20  กันยายน 2560 โดยมี นายสมยศ แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุลคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ.ห้องประชุมผาแต้ม&แก่งพิศมัยริเวอร์ไซค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
รูปภาพ
ศธภ.13 ประชุมเตรียมการสัมมนาผู้บริหารการศึกษา เสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาค
พุธ, 20 กันยายน 2017
วันที่ 18 กันยายน 2560  นายชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา เสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้งานสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย
รูปภาพ
ศธภ.13 เชิญรับฟังบรรยายการจุดประกายในการทำงานโดย พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
จันทร์, 18 กันยายน 2017
                                      ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และภาคใกล้เคียง วันที่  20 กันยายน  2560  เวลา 13.00 - 16.30  น. ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค  13 เชิญรับฟัง  พลตรีณัฐพงษ์  เพราแก้ว  จุดประกายการทำงานแก่บุคลากรภาครัฐ ในประเด็น "การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ"  ฟรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง  อาทิ  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  7 จังหวัด  และ ผู้อำนายการกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการภาค  11  และ ภาค 13  และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค  13  ทุกคน  รวมทั้งสิ้น  100 คน
รูปภาพ
ศธภ.13 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.) ครั้งที่ 10/2560
จันทร์, 18 กันยายน 2017
  วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 13 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.) ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม และมีนายอุดมศักดิ์  เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้ฯ
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมงานด้วยรักและผูกพันธ์ฯ
อาทิตย์, 17 กันยายน 2017
วันที่ 16-17 กันยายน.  2560. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์. ศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้นายชอุ่ม. กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 และคณะเข้าร่วมงานด้วยรักและผูกพัน"จากวันที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา. ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย. ในครั้งนี้ อาทิ การประชุมสัมมนา. กิจกรรมสันทนาการ. การศึกษาดูงาน. งานเกษียณอายุราชการ.  และการมอบประกาศเกียรติคุณ. ผู้เกษียณอายุราชการ และ คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.  มีผู้ร่วมงานกว่า. 1,500.  คน. จากหน่วยงานสังกัด. สป.ศึกษาธิการ 
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ศุกร์, 15 กันยายน 2017
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค13 นางสุพัตรา สุทธิบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และ นายธรรศ ไทยวิรัช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ◉ สืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และอยู่ในห้วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนั้น เพื่อให้ทุกส่วนราชการ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดินให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี การบริหารจัดการสิทธิในระบบ GFMIS ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามเกฑ์ตัวชี้วัดด้านบัญชี ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการจำนวน 400 คน 
รูปภาพ
ศธภ.13 ร่วมสรุปผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ศุกร์, 15 กันยายน 2017
  ◉ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค13 นางอัจฉรียา ชุมนุม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและ นางสาวศศิมา เกษมทางแท้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์" ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค1-18 โดยมี ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ◉ สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคทั้ง 18 ภาค และจัดทำเป็นภาพรวมในระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที 12-15 กันยายน 2560 รวม 4 วัน ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม
รูปภาพ
ศธภ.13 ประธานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
พฤหัสบดี, 14 กันยายน 2017
วันที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์  ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2560  ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชาญชัย  รสจันทน์ เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปการต้อนรับในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม”
พฤหัสบดี, 14 กันยายน 2017
วันที่  13  กันยายน  2560  เวลา  08.30 น. นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์  ศึกษาธิการภาค 13  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปการต้อนรับในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม” (Art of Reception in Food and Beverage Services) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ณ ห้องอาเซียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาในแขวงจำปาสัก  แขวงอัตตาปือ แขวงเซกองและแขวงสาละวัน สปป.ลาว เข้ารับการฝึกอบรบ จำนวน ๑๐  คน โดยมี ดร.ธนกร  ไชยกุล  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน 
รูปภาพ
ศธภ.13เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2560
พฤหัสบดี, 14 กันยายน 2017
วันที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 9.30 น.  นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์  ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (สกสค.) โดยมีวาระพิจารณากรั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีนายอุดมศักดิ์  เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพ
ศธภ.13 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่12/2560
พฤหัสบดี, 14 กันยายน 2017
วันที่ 13 กันยายน 2560เวลา09.30 น.นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค13มอบหมายให้ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค13 ปฏิบัติหน้าเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่12/2560 ณ.ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมและมี ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นเลขานุการ การประชุม
รูปภาพ
ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมการติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการ
อังคาร, 12 กันยายน 2017
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมการติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานเปิดการประชุม  และมี ดร.กำพล วันทา ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล กล่าวรายงานการจัดการประชุม  ซึ่งจัดโดยสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รูปภาพ
ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
อังคาร, 12 กันยายน 2017
  วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา13.00 น.นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค13 มอบหมายให้ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมีนาย บุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน และนาง เยาวลักษณ์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการการประชุม  ณห้องประชุมหมอนขิด  ศาลากลางจังหวัดยโสธร
รูปภาพ
ศธภ.13 เปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายศึกษาธิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จันทร์, 11 กันยายน 2017
  วันที่ 11 กันยายน 2560  นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์  ศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายศึกษาธิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11"  ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กศน. จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด และ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จำนวนทั้งสิ้น 600 คน
รูปภาพ
ศธภ.13 จัดประชุมปฏิบัติการ ความร่วมมือทางการศึกษาไทย – ลาว หลังก้าวสู่อาเซียน กรณีโรงเรียนคู่แฝด ภายใต้บริบทวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
อาทิตย์, 10 กันยายน 2017
ระหว่างวันที่  7 – 9 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค  13  โดยสถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้ำโขงจัดประชุมปฏิบัติการ ความร่วมมือทางการศึกษาไทย – ลาว หลังก้าวสู่อาเซียน  กรณีโรงเรียนคู่แฝด ภายใต้บริบทวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ณ โรงแรมฮุ่งทิบ เมืองไกสอนพมวิหาน  แขวงสะหวันนะเขต  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาไทย – ลาว และความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนคู่แฝดไทย – ลาว  โดย 3 กิจกรรม คือ 1) การเสวนาทางวิชาการ 2) การแลกเปลี่ยนบทเรียน 3) การเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ และพิธีสู่ขวัญผูกเสี่ยวโรงเรียนคู่แฝดไทย – ลาว  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ  จำนวน 56 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากโรงเรียนคู่แฝดไทย – ลาว  ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาไทย -ลาว ประธานพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้  (ฝ่ายไทย) โดย ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 และ (ฝ่ายลาว)  โดย ดร.วิไน  สุขะลาด รองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬา แขวงสะหวันนะเขต  
รูปภาพ
ศธภ.13 ส่งเสริมการขับเคลื่อนพลังประชารัฐ เพิ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่
เสาร์, 09 กันยายน 2017
วันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนพลังประชารัฐ เพิ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 กิจกรรมภาคเช้า เวลา 10.30 น . ได้รับเกียรติจากประธานพิธีเปิด โดย นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาในระบบทวิภาคี กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนจาก สังกัด สพป. , สพม. จำนวน500 คน   ภาคบ่าย กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศจากผลงานของนักศึกษาทุกแผนกสาขาวิชา  ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโลกทัศน์ มีทางเลือกในการเลือกเรียนต่อสายอาชีพ ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เลือกเรียนตรงตามความถนัดและความสนใจอย่างมีคุณภาพ
รูปภาพ
ศธภ.13 เปิดการอบรม "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน
ศุกร์, 08 กันยายน 2017
วันที่ 8 กันยายน 2560  นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์  ศึกษาธิการภาค 13  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ณ ห้องประชุม CK A 2-3 ชั้น 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟส์ภาษาอังกฤษกับเรา ศธภ.13

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

บทความ อื่นๆ ...
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
RSS Feed Matichon Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา komchadluek.net

คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
คมชัดลึก
คมชัดลึก : การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

ข่าวการศึกษา Kroobannok.com

ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 13
รองศึกษาธิการภาค 13
ลิ้งที่น่าสนใจ

 


ความพึงพอใจเว็บไซต์ ศธภ.13

9 วิชาการ

ติดต่อ แนะนำ Webmaster
จำนวนผู้เข้าชมWEB ศธภ.13
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 536630
บุคคลที่เข้ามาใช้บริการเวปไซต์ในขณะนี้
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพล:แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาของ ศธภ.13 ทุกช่องทางเพียงใด
 
| Themesbase