หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

ลำดับที่ ๑

 

นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ

ศึกษาธิการภาค ๑๓

 

ประวัติการศึกษา

        ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  (ค.ม.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        การศึกษาบัณฑิต  (กศ.บ.)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

        ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (ศษ.บ)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการรับราชการ

       ๑.  อาจารย์  ๑  ระดับ ๓  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

       ๒.  นักวิชาการศึกษา  ๔  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๓.  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๔.  ศึกษาธิการอำเภอ  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๕.  ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๖.  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ๗.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ๘.  ศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๙.  รองศึกษาธิการภาค ๘  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๑๐.  ศึกษาธิการภาค  ๘  (รักษาการในตำแหน่ง)  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๑๑.  ศึกษาธิการภาค  ๙  (ปฏิบัติหน้าที่)  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๑๒.  ศึกษาธิการภาค  ๑๓ (นักบริหารระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด

          มหาวชิรมงกุฎ  (ม.ว.ม.)

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"