พิมพ์
หมวด: หน้าแรก

 

วารสารนิตินิเทศ

- ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

- ฉบับที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

- ฉบับที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565

- ฉบับที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

- ฉบับที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

- ฉบับที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

การป้องกันและปราบปราบการทุจริต 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเจตจำนงสุจริต

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 

,

ฮิต: 738