หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

 

ศึกษาธิการภาค ๑๓ นำข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ประกาศเจตจำนงสุจริต

 

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้นำข้าราชการและบุคลากรประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญ(No Gift Policy) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญอันมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความ  มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

>> ประกาศเจตจำนงสุจริต <<

>> ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญ(No Gift Policy) << 

 

 

ศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์  Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์  Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระยาราชสีมาจารย์ อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์  Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงานของรัฐ โดยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป สามารถรับรู้และมีส่วนร่วมในการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ให้เป็นไปภายใต้กรอบกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม มีมาตรฐานด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

>> ระเบียบวาระการประชุม <<

 

 

 

-- จดหมายข่าว --

 

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"