หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

>>> ดาวน์โหลด <<<

 

-- กิจกรรมประกอบผลการดำเนินงาน --

1. การประชุมคณะทำงานดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระยาราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

2. การประชุมคณะทำงานปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม นำเข้าข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ บนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองศึกษาธิการภาค 13

 

-- เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน --

1. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ที่ 8/2565 สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัด เพื่อการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระยาราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

4. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค ที่ 15/2565 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม นำเข้าข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT บนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"