หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและการโปร่งใส 

สำนักงานศึกษาธิภาค ๑๓ ได้จัดประชุมเพื่อกำหนดมาตรการในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองศึกษาธิการภาค ๑๓ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 >>รายงานการประชุม <<

 

 สรุปมาตรการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ 

 >> ดาวน์โหลด <<

 

 

 

 

>> ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส <<

 

 

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"