หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

          นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ  ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมพัฒนาแนวทางสนับสนุนนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  หลักสูตรการเสริมสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โดยมีนายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนางสาวอุไรรัตน์ กาญจนขุนดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๗๐๐ คน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

          นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ  ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. จ.บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม Princess ๑ โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชาคมการศึกษาจังหวัด( Provincial Education Community หรือ PEC ) เป็นหนึ่งใน ๓ Quick Win ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ที่ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้ประกาศนโยบายไว้ตั้งแต่มารับตำแหน่ง โดยมีกรอบความคิดของการมุ่งทำงานเชิงบริบทของพื้นที่ การบูรณาการ และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ ภายใต้หลักการ  ๓ ประสาน คือ ประสานนโยบาย ประสานทรัพยากร และประสานกิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ให้ทำงานอย่างเป็นเอกภาพ มีเป้าหมายความสำเร็จเป็นภาพเดียวกัน ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมการติดตามและจัดทำรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

            นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ  ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ของโครงการที่โดดเด่น ในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ประกอบด้วยโครงการจำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

            ๑. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

            ๒.  โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา

            ๓. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

            ๔. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศ จัดโดยกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

          นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ  ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. จ.สุรินทร์ ณ ห้องประชุมรัตนมงคล โรงแรมทองธานินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประชาคมการศึกษาจังหวัด ( Provincial Education Community หรือ PEC ) เป็นหนึ่งใน ๓ Quick Win ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ที่ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้ประกาศนโยบายไว้ตั้งแต่มารับตำแหน่ง โดยมีกรอบความคิดของการมุ่งทำงานเชิงบริบทของพื้นที่ การบูรณาการ และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ ภายใต้หลักการ  ๓ ประสาน คือ ประสานนโยบาย ประสานทรัพยากร และประสานกิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ให้ทำงานอย่างเป็นเอกภาพ มีเป้าหมายความสำเร็จเป็นภาพเดียวกัน ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมการติดตามและจัดทำรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

            นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ  ศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “นครชัยบุรินทร์” แบบบูรณาการ ระยะที่ ๓ ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ตลอดจนความเป็นพลเมืองดีของชาติ อันเป็นการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านความมั่นคง ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓  Quick Win สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจากจังหวัดทั้งหมดในภาค ๑๓ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ซึ่งมาจากหน่วยงานและองค์กรภาคต่างๆ ผนึกกำลัง ระดมความคิด บูรณาการ ยกร่างโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหา ให้มีความเป็นเอกภาพ และนำไปใช้ในพื้นที่รับผิดชอบภาค ๑๓ (นครชัยบุรินทร์) ร่วมกัน หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนี้จะเป็นกลไกหลักในการปลูกฝังจิตสำนึกความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันจะเป็นการตอบโจทย์การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อนึ่งหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั้ง ๔ จังหวัด เพื่ออนุมัติประกาศใช้หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรท้องถิ่น อย่างเป็นทางการ และเดินหน้าพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “นครชัยบุรินทร์” ตามหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"