• kingqueen10.jpg
  • office13.jpg
  • jid.jpg
  • pic5.jpg
  • pic2.jpg
  • pic3.jpg
   

ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 13

กุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์ * และคณะ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) ประเด็นปัญหาข้อเสนอเชิงนโยบาย 2) การพัฒนาทางเลือกข้อเสนอเชิงนโยบาย และ3) การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 35 คน และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม 2) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และ3) แบบวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์ จำนวน 3,588 คน กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์ จำนวน 599 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า
การระบุประเด็นปัญหาข้อเสนอเชิงนโยบาย พบประเด็นปัญหา 8 ข้อ ได้แก่ 1) การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 3) การเผยแพร่ผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน 4) การขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) การสรุปองค์ความรู้ และการเผยแพร่โครงงาน คุณธรรม สู่สาธารณชน 6) ความต่อเนื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 7) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน และการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน 8) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน การพัฒนาทางเลือกข้อเสนอเชิงนโยบาย พบทางเลือกข้อเสนอเชิงนโยบาย จำนวน 14 ด้าน ได้แก่ 1) การกำหนดนโยบาย 2) การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 3) การพัฒนาผู้นำ 4) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสาธารณะ 5) การดำเนินการเป็นขั้นตอน 6) การหนุนเสริม ส่งเสริมและสนับสนุน 7) การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ 8) การสร้างแรงจูงใจ 9) การนำผลกาประเมินมาพัฒนา 10) การเรียนรู้เพื่อยกระดับ 11) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 12) การพัฒนาตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ 13) ความต่อเนื่อง ต่อยอด และสร้างนวัตกรรม และ14) การมีส่วนร่วม
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกำหนดนโยบายและอัตลักษณ์ 2) ด้านการมีส่วนร่วม 3) ด้านการเรียนรู้และยกระดับ และ4) ด้านระบบกลไกและการขับเคลื่อน

คำสำคัญ : ข้อเสนอเชิงนโยบาย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

 

Policy Proposal for Moral and Ethics Development of Basic Educational Learners in Responsibility of Regional Education Office No.13

Abstract

The purpose of this research was to develop Policy Proposals for Learners’ Moral and Ethics Development of Basic Educational Schools in Area of Regional Education Office No.13 by used mixed methodologies of quantitative and qualitative research. Key informants were 54 specialists and 7 higher administrators the research instruments were 1) record of focus group discussion 2) semi-structured interview data were analyzed by content analysis. And in quantitative research population was school directors, teachers, and supervisors sample size 597 sampling method simple random sampling the research instruments were Questionnaires with 5 levels of evaluation. The data were analyzed by using computer software package. The statistics used in data analysis were mean and standard deviation.

The results were as follows:

Identifying policy issue issues Found 8 issues: 1) to create participation network and learning exchange, 2) to practice as a good role model for learners, 3) to publish work and to exchange learning of teachers and students, 4) to expand and to exchange learning, 5) To summarize knowledge and to publish moral projects to the public, 6) to continue of policies related to development moral of learners, 7) to design activities to develop moral of learners and to apply to daily life, and to supervise, to monitor and to evaluate of moral development of learners
Development of policy proposals found 14 alternative policy proposals: 1) to form policy, 2) to determine moral identity, 3) to develop leadership, 4) to communicate to public,
5) to process orderly, 6) to make a support and a promotion, 7) to integrate projects and learning activities, to make motivation, 9) to implement the evaluation results to develop, 10) to learning for enhancement, 11) to create learning network, 12) To self-develop as a learning resource, 13) To continue, to extend and to innovate; and 14) to make a participation
3. The development of policy proposals found the policy proposals consisted of 4 parts:
1) Policy and identity designation, 2) Participation, 3) Learning and enhancements; and 4) Mechanism and drive system
Keywords: Policy Proposals, Learners’ Moral and Ethics Development, Basic Educational Schools, Regional Education Office No.13

   
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"