• office13.jpg
  • jid.jpg
  • pic2.jpg
  • pic3.jpg
  • kingqueen10.jpg
   

วันนี้ (7 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยมีนายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 และบุคลากรให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายการทำงานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและจังหวัด ให้เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ เช่น การทำ Big Data กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี การนำ Digital literacy เข้ามาพัฒนาคุณภาพครูในพื้นที่ เป็นต้น

   
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"