พิมพ์
หมวด: กิจกรรมที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ ๑๗ -๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศธภ. ๑๓ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษา พร้อมด้วย กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ. ผอ.สพท.  รอง ผอ.สพท.นิติกร หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นิติกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิทยฐานะ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ได้ให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าประชุมให้เน้นในเรื่อง การเสริมสร้าง และการป้องกัน การกระทำความผิดทางวินัยและจรรยาบรรณให้มากกว่า การดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหน้าที่ ฯจะทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารอดพ้นจากการถูกลงโทษทางวินัยและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

     

  

  

  

  

 

ฮิต: 58