พิมพ์
หมวด: กิจกรรมที่ผ่านมา

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓  ได้จัดให้มีการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ได้เน้นการทำงานให้เป็นเอกภาพ มีเป้าหมายและภาพความสำเร็จเป็นภาพเดียวกัน ด้วยการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดProvincial Education Community หรือ PEC เน้นมิติการทำงานด้าน Area โดยกำหนด Quick Win ของภาค ๑๓ ใน ๓ เรื่อง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา  และผอ.กลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล และบุคลากรทุกท่านสนง.ศธภ.๑๓ ณ ห้องประชุมพระยาราชสีมาจารย์

  

  

  

  

  

ฮิต: 70