พิมพ์
หมวด: กิจกรรมที่ผ่านมา

วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓  ได้จัดให้มีการประชุมทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings กับจังหวัดในพื้นที่ภาค ๑๓ ทั้ง ๔ จังหวัดเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดทำงานโดยยึดหลัก พื้นที่ (Area) การมีส่วนร่วม และบูรณาการ เป็นหัวใจในการทำงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผอ.การกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผอ.การกลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ทั้ง ๔ จังหวัด พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา  และผอ.กลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล สนง.ศธภ.๑๓

  

  

  

 

 

ฮิต: 85