พิมพ์
หมวด: กิจกรรมที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ

  

 

 

 

ฮิต: 73