พิมพ์
หมวด: กิจกรรมที่ผ่านมา

ภายหลังจากที่นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้จัดให้มีการประชุมมอบนโยบายให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ และประชุมทางไกลแก่ศึกษาธิการจังหวัด พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในพื้นที่ภาค ๑๓ ไป เมื่อต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาแล้วนั้น

วันที่ ๒๗ - ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มต่าง ๆ ภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ เรียงลำดับจนครบทุกกลุ่มเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ และเจาะลึกทิศทางการทำงานตามภารกิจเป็นรายกลุ่ม ในรูปแบบ Coaching อย่างละเอียด เน้นให้ทำงานเป็นทีมมองภาพความสำเร็จขององค์กรเป็นภาพเดียวกัน โดยใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนมุ่งสู่ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในระยะ Quick Win ๓ เรื่องซึ่งได้ให้แนวทางไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอให้ทุกคนจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น และให้ความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอย่างใกล้ชิด ทำความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อจะได้ออกเดินไปพร้อมกัน ในการนี้จะได้เรียนเชิญศึกษาธิการจังหวัดทุกท่านในภาค ๑๓ มาประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ต่อไป

 

   

  

  

  

ฮิต: 87