หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   


วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้เป็นประธานประชุมทางไกล เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาในภาค ๑๓ แก่ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ได้เน้นการทำงานให้เป็นเอกภาพ มีเป้าหมายและภาพความสำเร็จเป็นภาพเดียวกัน ด้วยการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดProvincial Education Community หรือ PEC  ให้ครบทุกจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา
และที่เกี่ยวข้องในจังหวัดได้มีส่วนร่วม ในการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาอันจะนำไปสู่การใช้การศึกษาเป็นฐานสำคัญในการตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ
ในที่สุด ในการนี้ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับมิติการทำงานด้าน Area โดยกำหนด Quick Win ของภาค ๑๓ ใน ๓ เรื่องได้แก่

         ๑. การจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC)

         ๒. การค้นหา Best Practices นวัตกรรมการเรียนการสอนยุค New Normal และ

         ๓. การจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงของชาติ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของเยาวชนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

       

  

  

  

                                                              

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"