หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้ประชุมมอบนโยบายให้แก่ บุคลากรในสังกัดด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อความเท่าเทียม และเสมอภาค ทางการศึกษา”ด้วยการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC)หรือ Provincial Education Community ให้ครบทุกจังหวัด เพื่อทำให้การจัดการศึกษาในจังหวัดเข้มแข็ง มีความเป็นเอกภาพ มองภาพความสำเร็จเป็นภาพเดียวกันโดยบทบาทของ PEC จะใช้หลักการ 3 ประสาน คือประสานนโยบาย ประสานทรัพยากร และประสานกิจกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะได้แจ้งทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ให้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดในภาค ๑๓ ทราบ และร่วมกันปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างจริงจังต่อไป

                  

    

 

 

     
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"