หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

 วันที่ 21 กันยายน 2564 นายเดช ศิรินาม ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และคัดเลือก “สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom


โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดการองค์กรคุณภาพ (Quality Management) ตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติ
ของสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13
2. เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้กับสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13ทั้งนี้ มีสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน จำนวนทั้งสิ้น 15 แห่ง

  

 

 

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"