วันที่ 9 -10กันยายน 2564 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  และคณะ ได้ตรวจราชการกรณีพิเศษรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 2 ผ่านระบบ ออนไลน์ในภาคเช้าวันที่ 9 ก.ย.รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของ ศธจ.นครราชสีมา โดย นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และผอ.สถานศึกษาในพื้นที่ ภาคบ่ายรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม ของศธจ.ชัยภูมิ  โดยนายสมาน เวียงปฏิ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ และผอ.สถานศึกษาในพื้นที่ในภาคเช้าวันที่ 10 ก.ย.รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของ ศธจ.บุรรีรัมย์ โดย นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และผอ.สถานศึกษาในพื้นที่ ภาคบ่ายรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม ของศธจ.สุรินทร์  โดยดร.สัมมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และผอ.สถานศึกษาในพื้นที่

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"