เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผน การปฏิรูปประเทศไทย (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ฉบับปรับปรุง 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดำเนินรายการโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ประกอบด้วย นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการฯ และนายไมตรี อินทสุต กรรมการฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวฯ จัดขึ้น ณ โรงแรม อวานี โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"