นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผูู้ตรวจราชกการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2564 นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) และการตรวจราชการกรณีพิเศษเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 2019) ระหว่างวันที่ 8 -12 มีนาคม 2564 ณ เขตตรวจราชการที่ 13 โดยนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"