วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาสภาพและองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสำรวจสภาพ แนวทาง หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติหรือวิธีดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 13   2. เพื่อศึกษาส่วนประกอบที่พึงประสงค์โดยจำแนกตามองค์ประกอบสำคัญของรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 รูปแบบกิจกรรมเป็นการสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่มสถานศึกษาแบบอย่างดีเด่น (Case Study) กลุ่มระดับสถานศึกษา และกลุ่มระดับปฏิบัติการ สำหรับกลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วมให้ข้อมูลการสนทนาอภิปรายประกอบการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้สอนจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) และ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน

 

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"