พิมพ์
หมวด: กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและสถานศึกษาที่มีผลงานหรือผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ประจักษ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีนายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 รายงานให้ทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มีโครงการที่ได้ดำเนินการสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย
   1.กิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนแบบอย่างที่ดีระดับภาค ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
   2.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่
   3.โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
   4.โครงการ TFE (Teams For Education)
   5.โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
     สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติและศักดิ์ศรี เสริมสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้กับสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้ารับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รวมทั้งสิ้น 117 คน

 

 

 

ฮิต: 1004