หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้มอบหมายให้ว่าที่ ร.ท. สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอผลงานของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ “สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค” ได้นำผลงานนำเสนอผลงานการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาจนประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
2.เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานดีเด่น ประสบการณ์ และทักษะทางวิชาการ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
3.เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานดีเด่นระดับภาคครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรจากหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 รวมทั้งสิ้น จำนวน 75 คน

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"