พิมพ์
หมวด: หน้าแรก


 

  วิสัยทัศน์  (VISION) 

คนนครชัยบุรินทร์ทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้พหุวัฒนธรรมอีสานใต้

 

 พันธกิจ  (MISSION)

๑. ส่งเสริม สนับสนุนเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ตามบริบทของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ภายใต้พหุวัฒนธรรมอีสานใต้

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคน ทักษะอาชีพ เทคโนโลยีดิจิทัลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑

๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาของคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต

๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

๖. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

          ประเด็นยุทธศาสตร์  (STRATEGIC ISSUES)     

๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ตามบริบทของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  ภายใต้พหุวัฒนธรรมอีสานใต้

๒. การผลิตและพัฒนากำลังคน ทักษะอาชีพ เทคโนโลยีดิจิทัล งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑

๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาของคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต 

๕. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์  (GOALS)

๑. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ตามบริบทของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ภายใต้พหุวัฒนธรรมอีสานใต้

๒. กำลังคนคุณภาพและทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และบริการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๓. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑

๔. คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๕. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรมมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

๖. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

กลยุทธ์ (Strategy)

๑. สร้างและส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคง

๒. ส่งเสริมงานด้านวิชาการ วิจัย ที่เป็นมาตรฐาน ให้มีความยืดหยุ่นตามบริบทของท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย

๓. ส่งเสริมสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

๔. ส่งเสริมหน่วยงานทางการศึกษาให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน

๕. ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่หลากหลายและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรทุกกลุ่มอายุสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

๖. ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

๗. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่

๘. ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย เหมาะสม และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน


 

 

ฮิต: 694