ศธภ.13 จัดกิจกรรม“แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่นครชัยบุรินทร์”

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่นครชัยบุรินทร์” ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และการสร้างเครือข่ายในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานมากกว่า 250 คน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 15 กันยายน 2562 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ร่วมสนับสนุนการลงพื้นที่ของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานการศึกษาในกำกับ เพื่อรับฟังการดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชี้แจงแนวทาง ข้อเสนอแนะการดำเนินงานและมอบนโยบายด้านการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้ สำนักงาน กศน.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง